Bild 4156 Detta kort ar taget från fabriken mot vedgården, vi ser har Ljungkullen bland träden man hade också inhägnat område med ett högt trästaket. På området ser vi höga massavedsstaplar och framför dessa ett lager med massabalar. Till höger ser vi att man hade också mycket med hästtransporter vid fabriken, bland annat körde man tidningsmakulatur
från järnvagsstationen.