Bild 4062 Lilla Edets Pappersbruk någon gång på 1910-talet. Till höger ser vi ett av
Hichenhusen och däröver gamla stallbyggnaden och de två tjänstemannna-bostäderna.